Candy, Hoover logo

Pravidla akce - dárek zdarma k výrobkům Candy a Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Candy nebo Hoover, získat dárek k nákupu zdarma (dále jen „akce – dárek zdarma“) to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník zakoupí vybraný spotřebič Candy nebo Hoover z nabídky spotřebičů, na které se akce - dárek zdarma vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u distribučních partnerů Společnosti.
 2. Nákup se uskuteční v období od 27. března 2017 do 31. prosince 2018 včetně.
 3. Zákazník se řádně registruje na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz.
 4. Zákazník zašle dle instrukcí uveřejněných na uvedených webových stránkách scan účtenky obdržené při zakoupení spotřebiče.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci – dárek zdarma:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 30 kalendářních dní od nákupu spotřebiče.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek zaniká.
 4. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o řádné registraci zákazníka zaslání dárku odmítnout.
 5. Účtenka musí být Společnosti zaslána nejpozději do 30 dnů ode dne nákupu.
 6. Pro účely akce – dárek zdarma bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky zaslání dárku odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz, jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz akci – dárek zdarma zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán dárek uvedený na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz na adresu zákazníka uvedenou při registraci a to nejpozději do 90 dnů od řádně proběhlé registrace. Dopravu dárku zdarma zajistí logistický partner Candy-Hoover ČR s.r.o., společnost Raben Logisitics Czech s.r.o. K požadavkům zákazníka na obdržení jiného dárku se nepřihlíží. Dárek bude dopravcem předán pouze osobě, která se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu office@candy-hoover.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích nedodání dárku.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Pravidla akce „Cashback“ při zakoupení výrobků Candy nebo Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Candy nebo Hoover, následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 500,- Kč, 700,- Kč, 1.000,- Kč nebo 3.000,- Kč (tato akce Společnosti dále jen jako „Akce Cashback“, samostatné peněžní plnění poskytované v rámci akce Cashback dále jen jako „Plnění Cashback“), a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí vybraný spotřebič Candy nebo Hoover z nabídky spotřebičů, na které se Akce Cashback vztahuje (seznam spotřebičů k nalezení zde).
 2. Nákup se uskuteční v období od 1. června 2017 do 31. prosince 2018 včetně.
 3. Zákazník se po uskutečnění nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz.
 4. Zákazník podle instrukcí uveřejněných na výše uvedených webových stránkách zašle kopii (scan) účtenky, již obdržel spolu se zakoupeným spotřebičem.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a informace k akci Cashback:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na výše uvedených webových stránkách. Registrační formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne zakoupení spotřebiče.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. V případě uvedení nesprávných údajů nárok na Plnění Cashback zaniká.
 4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 5. Kopie (scan) účtenky musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.
 6. Pro účely Akce Cashback bude Společnost akceptovat kopie pouze takových účtenek, které splňují náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz, kdykoli v průběhu Akce Cashback jakýkoli spotřebič dodatečně z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonuscandy.cz nebo www.bonushoover.cz, Akci Cashback zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před zrušením Akce Cashback zůstává v platnosti.
 10. Akce cashback 3.000,- Kč se vztahuje pouze na nákup setu pračky a sušičky Hoover. Zákazník je povinen registrovat sušičku na webu www.bonushoover.cz nebo www.bonuscandy.cz a doložit s registrací kopii (scan) účtenky, na kterém bude uvedená pračka i sušička Hoover. Oba spotřebiče musí být uvedené na jedné účtence. Pračky, na které se akce vztahuje jsou:
  31007507 - DWOT 413AHC3/1-S
  31007506 - DWOL 413AHC3/1-S
  31007504 - DWOT 611AHC3/1-S
  31007505 - DXOA 610AHC3/1-S
  31007263 - DWFT 510AH/1-S
  31007502 - DXOA 69AHC3/1-S
  31008258 - DXOA 69AHC7B/1-S
  31007500 - DXOA 68AH/1-S
  31007508 - DXOA44 38AHC3/2-S
  31008259 - DXOA4 37AHC3/1-S
  31008444 - DXOA34 26C3/2-S

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuto Plnění Cashback na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným než uvedeným způsobem se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na e-mail zákazníka uvedený v registračním formuláři zasláno potvrzení o registraci. Pokud uvedené potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude rovněž určujícím dokumentem při případných reklamacích souvisejících s Plněním Cashback.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.